สสปท.จัดงานใหญ่"OSH Avenue International Conference 2022"

สสปท.จัดงาน”OSH Avenue International Conference 2022″

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “OSH Avenue International Conference 2022 (OAIC) ภายใต้แนวคิด “มองการณ์ไกล ความปลอดภัยในการทำงาน” ดึงนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา คนวัยทำงาน และประชาชนทั่วไป นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในโลกดิจิทัล

นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย ‘OSH Avenue International Conference’ ประจำปี 2565 โดยกล่าวว่า หากพูดถึงเรื่อง ความปลอดภัยในวันนี้ ไม่ว่าจะในบริบทของการทำงาน หรือการใช้ชีวิตในวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เราตระหนักถึงความสำคัญได้ทันที เพราะเรามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องความความปลอดภัยมาจากบทเรียนของสถานการณ์โควิด-19

สำหรับ งานนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานด้านความปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างจิตสํานึกอย่างต่อเนื่อง

โดยการสร้างองค์ความรู้ สร้างกระบวนการรับรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ และรองรับเศรษฐกิจใหม่

นายสุทธิ สุโกศล

“สสปท.จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมาตรการ Safety & Healthy Thailand เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการไทยมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” นายสุทธิ กล่าว

ด้าน นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวว่า สสปท.มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้ความรู้ ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนในสังคม ทั้งในแง่วิชาการและการให้บริการที่หลากหลาย

โดยงาน OAIC ถือเป็นมิติใหม่ในการสัมมนาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในการขยายเครือข่ายด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นการเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีพื้นที่เพื่อเปิดรับองค์ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบ รองรับทุกภาษาสากล ไม่ยึดติดในแบบแผนวิชาการอย่างเดียว เป็นชุมชนความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ ในอนาคต

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่างเท่าเทียม และจะกลายเป็นคลังข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ jtgreendds.com

ufa slot

Releated