เกมการศึกษา

“เกมการศึกษา” กิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก

ความท้าทายของคุณครูปฐมวัย คือการที่คุณครูจะต้องถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กในช่วงที่อายุน้อยมากๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กำลังเติบโต กำลังเรียนรู้ และกำลังจดจำ อยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ คุณครูปฐมวัยจะกลายมาเป็นผู้ที่ต้องมาคลุกคลีอยู่เด็กๆ แทนผู้ปกครอง หัวใจสำคัญของการเป็นครูปฐมวัยหรือคุณครูอนุบาลจึงต้องมีใจรักในอาชีพครู มีความอดทน มีประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

ด้วยความที่เด็กปฐมวัยนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิที่ไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานๆ เรื่องของอารมณ์ที่ยังไม่มั่นคง อาจจะมีเอาแต่ใจบ้าง ไม่อยากมาโรงเรียน ไม่อยากทำกิจกรรม ข้อจำกัดเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกำแพงที่มาขวางกั้นระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียนอนุบาล คุณครูปฐมวัยจึงต้องทำลายกำแพงนี้ทิ้งไป ต้องหาอะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ได้มาใช้ในชั้นเรียน

“สื่อการเรียนการสอนปฐมวัย” หรือ “สื่อการเรียนรู้ปฐมวัย” จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณครูปฐมวัยจำเป็นต้องมีไว้ใช้ในห้องเรียน

“สื่อการเรียนรู้ปฐมวัย” คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ พืชผัก ผลไม้ สิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น เกม เป็นต้น โดยเมื่อเด็กๆ ได้พบเห็นหรือจับต้อง “สื่อ” ก็จะเกิดการเรียนรู้ตามมา พร้อมทั้งช่วยเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

“เกม” ก็ถือเป็นหนึ่งในประเภทของ “สื่อการเรียนรู้ปฐมวัย” โดยเกมในที่นี้ จะหมายถึง “เกมการศึกษา” ซึ่งก็คือกิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กแต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจากการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน จะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้

เกมการศึกษา จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคุณครูกับเหล่าเด็กๆ ปฐมวัยเข้าหากัน เพราะจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เด็กๆ จึงหันมาสนใจคุณครูและมีความรู้สึกอยากจะทำกิจกรรมในชั้นเรียน และเกมการศึกษายังสามารถนำเสนอภาพต่างๆ ที่คุณครูต้องการสอนให้เด็กปฐมวัยได้เห็นภาพต่างๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

เกมการศึกษา

ประโยชน์ที่เด็กปฐมวัยจะได้จาก “เกมการศึกษา” มีดังนี้

1. ความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจ

2. ได้เรียนรู้การทำตามกฎกติกา ส่งเสริมการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

4. ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้กล้ามเนื้อมือทำงานประสานกันกับสายตา

5. ได้ฝึกการสังเกต

6. ได้ฝึกการทำกิจกรรมอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้การเข้าสังคม

7. ได้ฝึกให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ

ประเภทของเกมการศึกษาอาจแบ่งได้ดังนี้

1. เกมจับคู่

2. เกมต่อภาพ

3. เกมการวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

4. เกมการเรียงลำดับ

5. เกมจัดหมวดหมู่

6. เกมหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับสัญลักษณ์

7. เกมหาภาพที่มีความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด

8. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ล็อตโต)

9. เกมหาความสัมพันธ์แบบอุปมาอุปไมย

10. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์

ซึ่งลักษณะที่ดีของเกมการศึกษานั้นจะต้อง เป็นเกมที่เข้าใจง่าย มีกติกาชัดเจน ระยะเวลาการเล่นไม่ควรเกิน 15 นาที ควรใช้อุปกรณ์ที่สามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้ง่ายๆ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ jtgreendds.com

UFA Slot

 

Releated